Get Adobe Flash player

Deze algemene leveringsvoorwaarden hebben betrekking op alle glasbewassing- en/of schoonmaak- en regieovereenkomsten, alsmede op alle overeenkomsten van bruikleen of levering van goederen tussen De Jong Schoonmaak en Beheer, hierna te noemen �DJSB� en opdrachtgever. 

1Offerte
1.1Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld.

2Opdrachtbevestiging
2.1Nadat door het schoonmaakbedrijf de inhoud van de overeenkomst is bevestigd door toezending aan de opdrachtgever, mag het schoonmaakbedrijf ervan uitgaan, dat de opdrachtgever zich met de opdrachtbevestiging en het werkprogramma volledig akkoord heeft verklaard.

2.2Bij eenmalige werkzaamheden wordt de opdrachtgever geacht met de opdrachtbevestiging en de werkomschrijving te zijn akkoord gegaan, doordat hij deze heeft ondertekend, of doordat hij heeft toegestaan dat met de uitvoering der werkzaamheden wordt begonnen.

3Inhoud van de overeenkomst
3.1Op de overeenkomst, die is vastgelegd in de opdrachtbevestiging, zijn van toepassing de algemene leveringsvoorwaarden, het bij de overeenkomst behorende werkprogramma en de bepalingen van de C.A.O. voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf.

4Wijzigingen in de overeenkomst
4.1Wijzigingen in de overeenkomst zoals neergelegd in de opdrachtbevestiging, zijn voor zover in de algemene leveringsvoorwaarden, artikel 9.1 niet anders is bepaald, slechts bindend, indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen in de vorm van een aanvullingsclausule op de oorspronkelijke opdrachtbevestiging.

5Onder aanneming
5.1Het schoonmaakbedrijf zal slechts met schriftelijke toestemming van de opdrachtgever de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden laten verrichten. Indien zulks naar de mening van DJSB een goede en effici�nte uitvoering van de opdracht bevordert.

6Uitvoering van de werkzaamheden
6.1De werkzaamheden zullen overeenkomstig het overeengekomen werkprogramma worden uitgevoerd.

6.2De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd op werkdagen van maandag tot en met vrijdag op de normale dagelijkse arbeidstijden, te weten tussen 06:00 en 21:30 uur tenzij anders schriftelijk bepaald. Het door het schoonmaakbedrijf door te betalen loon bij het werken op een feestdag (een werkdag waarop normaliter niet zou worden gewerkt) is in de prijs opgenomen. De overeenkomst betreffende scholen zijn aangegaan voor de periode van 42 weken per jaar. E.e.a. in verband met sluitingsdagen scholen.


6.3Indien tijdens de uitvoering van het werkprogramma blijkt, dat kleine afwijkingen noodzakelijk, wenselijk of mogelijk zijn, kan het schoonmaakbedrijf zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt, de uitvoering naar haar inzicht wijzigen. Zulks is echter uitsluitend toegestaan, indien de aldus gewijzigde werkzaamheden tenminste een gelijke kwaliteit garanderen en de afwijkingen aan de opdrachtgever worden medegedeeld.

6.4Indien het schoonmaakbedrijf tijdens de uitvoering van de overeenkomst mocht blijken dat blijvende afwijkingen van het overeengekomen noodzakelijk zijn en indien de afwijkingen zodanig zijn dat zij gepaard dienen te gaan met prijsaanpassing, zal die prijsaanpassing geschieden in overleg tussen partijen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.

6.5Het personeel van het schoonmaakbedrijf dient zich voor zover bekend en mogelijk te houden aan de regels die op het object van de opdrachtgever gelden.

6.6Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de gangbare, daarvoor ingeplande tijd. Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van DJSB, tenzij door haar schuld veroorzaakt. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft DJSB enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever DJSB bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van de vertraging heeft ingelicht en deze zaak door DJSB schriftelijk is bevestigd.